2010-05-25 Sheldon Boys Varsity v. Jesuit (Haugen) - wellshoot